Spiwamy z dźěćimi!

W dźěćecej spiwnej skupinje towaristwa Kólesko móže gólice a gólcy nahuknuć spiwać. Pód pedagogiskim nawjedowanim zgónje wóni wótere wót ludoweje spiwaŕskeje kultury how Slěpem.

Wjesołe a žognowane gódy!
Muzikaliske póstrowy towaristwa Kólesko.

Dźeńsa Bóže dźěće hobradźujo. Co Wam hobradźi?
Ja som jomu kazał a jo prosył, žo by wóno mimo Was proznje nješło a Wam na gódy a na nowe lěto ten nejkrasnjejšy dar hobradźiło, měnujcy strowje na ćěle, měr na dušy, wjesoły cas a štundy. 
Johann Hantšo-Hano 24. decembera 1896

1. adwentnu njedźelu 2020 jo wórdowała ćed starej šuli w Mułkocach wótkryta skulptura "Mułkowańske dźěćetko" wót drjewowego huměłca Thomas Schwarz.

Slěpjański Rozprajak - Ćirucka za slěpjańšćinu
W huskej kooperaciji ze Serbskim institutom jo nastała ćirucka za Slěpjańsku serbšćinu; prezentěrować budźo se w lěće 2022.

aktualne

terminy

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski