Dźěćetko a jeho spomóžne žohnowanje nazhonić

Katolski Posoł02.12.2018

Nowa kniha „Gładźarnica – Slěpjańska burska drasta – Dźěćetko“ wotkrywa nabožnu a narodnu bohatosć

Z wulkim dobytkom a połny hłubokich zaćišćow čitach a wobhladach sej njedawno wušłu knihu pod titulom „Gładźarnica – Slěpjańska burska drasta – Dźěćetko“ (w knize samej pod titulom: „Gładźarnica – Dźěćetka Slěpjańskeje wósady“; gładźarnica woznamjenja hotowarniča). Wudata je kniha wot towarstwa Kólesko z.t. Teksty spisała a fota wuběrała je Elvira Rathner. Lektorka je Juliana Kaulfürstowa.

Wotpohladane je, wudać rjad knihow wo Slepjanskej burskej drasće. Nětko wušła prěnja kniha wěnuje so dźěćetku. Je spisana w němskej rěči a wobsahuje wšitke charakteristiske pomjenowanja w slepjanšćinje. Mnohe barbne a informatiwne fota wobohaćeja wobsah na wožiwjace wašnje. Wopisuja so stawizny, nabožny a serbsko-slepjanski wobsah, symbolika, jednotliwe dźěle drasty a postupowanje při zdrasćenju. Wosebje zajimawe su wšelakorosće dźěćetka w kóždej z wosom wsow. Kóžda ma dźě „swoje“ dźěćetko.

Wšo ma swój wuznam. Na přikład čitaš w knize, zo spožča prut žiwjenje a žohnowanje. Wón njesłuži potajkim chłostanju. Tež Bože dźěćo, kotrež k dźěćom přińdźe, njechłosta.

Mje je kniha sylnje jimała. Wosebje wjeseli mje, zo wotkrywaja sej domoródni w dźensnišich dnjach znowa bohatosć swojeho nabožneho a narodneho žiwjenja. Su přežiwili ponižace a wothódnoćace časy. Nimo wudobywanja brunicy je tež wliw z časa knježaceje ateistiskeje ideologije swoje zahubne wuskutki zawostajił. Nadźijam so a přeju ludźom w Slepjanskej kónčinje dale tajki entuziazm, dale a wjac zajimcow za jich regionalne bohatstwo. Wosebje dźěćetko je jako potajne a žohnowace byće wupjelnjene z pozitiwnym wliwom na čłowjekow. W nim zjednoća so naše bytostne čłowječe prašenja a žadosće z wěru, nadźiju a lubosću.

Jeli chceš křižerjow z jich pokojacym a wuswobodźacym poselstwom dožiwić, to dyrbiš jutry do katolskich serbskich wosadow jěć. Jeli chceš dźěćetko a jeho spomóžne žoh- nowanje nazhonić, da dyrbiš w adwenće do ewangelskich Slepjanskich wsow jěć. Pytajće składnosć – a namakaće ju. Njedajće so wot trochu dalšeho puća wottrašić. Přeju našim Slepjanskim sotram a bratram dale Bože žohnowanje při jich wutrajnym prócowanju našemu zhromadnemu Bohu k česći a Serbam, haj, wšěm čłowjekam k spomóženju.

Stani Brězan, Kopšin

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski